Huszonkétszeres korosztályos magyar bajnok, Alapítva: 2007

magyar futball akadémia

Házirend
Házirend

I. A kollégium feladata


1. Otthont nyújt a tanulóknak, kiegészíti és szükségszerűen pótolja a családi nevelést.


2. Változatos lehetőségeket nyújt érdeklődésük felkeltésére, tehetségük kibontakoztatására.


3. Segítséget ad az iskolai tanulmányaik eredményes elvégzéséhez.


4. A tanulás és a pihenés ésszerű arányainak kialakításával, a játék és a sportolás lehetőségeinek biztosításával gondoskodik a tanulók sokoldalú művelődéséről, szabadidejük tartalmas eltöltéséről.


5. Felkészíti a tanulókat arra, hogy legyen igényük önképzésre, művelődésre, vegyenek részt kollégiumi életük szervezésében.


II. A kollégiumi tagsági viszony keletkezése


A kollégiumba való felvételről első fokon a kollégiumi nevelőtanári testület és az edzők véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. A sportági kiválasztáson megfelelt diákoknak automatikusan kollégiumi elhelyezést biztosítunk. A kollégiumi tagság 4 tanévre szól, de a tanulók helyzetét a sportági képzésben nyújtott teljesítményük alapján minden tanévben felül kell bírálni.


A felül bírálat esetén figyelembe kell venni a tanuló magatartását és az év végi tanulmányi eredményét is.


III. A kollégiumi tagság megszűnése


A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik • a jogszabályban meghatározott esetben a tanulói jogviszony megszűnésével az utolsó tanítási napon,

 • a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével,

 • ha a tanuló kollégiumi tagságáról írásban lemond a nyilatkozatban megjelölt napon,

 • ha a tanulót másik intézmény átvette, az átvétel napján,

 • a kollégiumi nevelőtestület, valamint az edzők véleménye alapján, melyről az igazgató dönt.


IV. A munkarenddel kapcsolatos szabályok


1. A kollégium napirendje


Reggel: A kollégiumban lakó gyermekek 7.15-ig kötelesek a reggelit megkezdeni. Közben zajlik a szobák rendbetétele és a taneszközök, könyvek előkészítése, felkészülés a tanítási órákra.


A reggeli kötelező, a reggeliztetés névsor ellenőrzéssel történik, amelyet a nevelőtanár készít.


Reggelizés szabályainak megszegéséért:


1. fokozat (esemény rögzítése a naplóban, azon a napon délelőtt nem vehet részt az edzésen, de jelen kell lennie)


2. fokozat (esemény rögzítése a naplóban, azon a napon nem vehet részt az edzéseken, de jelen kell lennie)


3. fokozat (30 napon belül a harmadik esetben nem vehet részt a soron következő bajnokin, amin játszhatna)


A tanulók napközben az érvényben lévő heti program és az órarend szerint kötelesek részt venni a tanórákon és az edzéseken. Akinek nincs órája, igazoltan hiányzik a tanításról, az csak úgy tartózkodhat a társalgókban, hogy az órai munkát nem zavarja.


Ebéd: 11.30-14.30 között beosztás szerint.


Uzsonna: 15.30-18.00 között.


A szilenciumot minden nap az előre megbeszélt időpontokban a nevelőtanárok tartják. Szükség esetén (nem megfelelő tanulmányi eredmény) a kötelező tanulási idő növelhető.


A kollégiumvezető, illetve a csoport nevelőtanára egyes tanulóknak felmentési kedvezményeket adhat, amely a kötelező tanulóidő teljes elhagyásáig terjedhet. A kollégiumi kötelmek elhanyagolása, a házirend megsértése a kedvezmény időszakos, vagy teljes visszavonását eredményezheti.


Este: A vacsora 1900 órától 1945 óráig tart. Az esti órákban lehetőség van 2000 órától 2130 óráig egyéni foglalkozásokra, játékokra: csocsózásra, társasjátékok használatára és egyéb kollégiumi rendezvények lebonyolítására. A kialakított társalgóban TV nézésre, pingpongozásra van lehetőség 2130-ig. Indokolt esetben ez a nevelőtanárok engedélyével tovább is lehetséges.


Takarodó: 21.30-tól van. Ezért az esti tisztálkodást 2200 óráig, lámpaoltásig minden tanulónak be kell fejezni. Takarodó után minden tanuló köteles a saját szobájában tartózkodni.


2. A hazautazás rendje


A tanulók pénteken, vagy szombaton utaznak haza a kollégiumból. Aki hétvégén marad a kollégiumban, annak maradási szándékát köteles nevelőtanárának jelezni, legkésőbb a hétvégét megelőző péntek 1400 óráig.


3. Egyéb eltávozások


Az egyéb eltávozások is az V. fejezet 7. pontban leírtak szerint történnek.


4. A visszautazások rendje


A visszautazás a tanítási napot megelőzően általában vasárnap történik 21 óráig. Amennyiben a visszaérkezés módosul, erről értesíteni kell a kollégium nevelőtanárait.


Visszaérkezés után a kollégiumot senki sem hagyhatja el engedély nélkül!


5. Hiányzások igazolása


A tanuló egy tanítási félévben 3 tanítási napot hiányozhat a szülő ? előre elküldött - kérése alapján. A hiányzásról szóló igazolást, a hiányzást követő első, de legkésőbb 8 napon belül köteles bemutatni a kollégiumi nevelőnek. Amennyiben ezt nem teszi meg igazolása érvénytelen, hiányzását igazolatlannak kell tekinteni.


V. A kollégium létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok


1. A társalgó rendje


A földszinti társalgóban a tanulók fogadhatják hozzátartozóikat, barátaikat a mérkőzés után és hazautazás esetén.


A társalgókban tévézésre és internetezésre van lehetőség. A társalgókban elhelyezett berendezéseket csak rendeltetésszerűen szabad használni, azokat onnan elvinni tilos.


2. A melegítő konyha rendje


Az étteremben elhelyezett konyhai gépeket (hűtő, mikróhullámú sütő, italautomata) a tanulók használhatják, a konyhai főzőtérbe tanulóknak belépni tilos.


A hétvégén bent tartózkodó tanulóknak lehetőségük van az előre elkészített ételt itt felmelegíteni.


3. Az ebédlő használata


Étkezés után minden tanulónak kötelessége rendet és tisztaságot hagynia maga után. Az étteremben elhelyezett konyhai gépeket (hűtő, mikróhullámú sütő, italautomata) a tanulók használhatják, a konyhai főzőtérbe tanulóknak belépni tilos.


Bejárat a földszinti társalgóból nyíló ajtón keresztül.


Az étterem külső terasz részét külön engedéllyel, meghatározott időszakokban lehet használni.


Az étkezés önkiszolgáló jelleggel történik. Az étkezés befejezése után az evőeszközöket mindenkinek vissza kell vinnie, és az asztalon rendet kell hagynia. Vacsora után az asztalok letakarítása a tanulók feladata.


Mobiltelefont, és más informatikai eszközt az ebédlőben használni tilos!


4. A fürdőszobák rendje


A tanulók tisztálkodása a kötelező tanulási időn és edzésidőn kívül lehetséges, este 2200 óráig. A sportolók a tanulóidő alatt a sportolás után is fürödhetnek. A tanulóknak ügyelni kell arra, hogy a melegvíz feleslegesen ne folyjon, hogy más tanuló is fürödni tudjon.


A fürdő és WC ajtókat használat közben csukva kell tartani, hogy a folyosón közlekedőket a helyiségek használata ne zavarja.


5. A mosószoba rendje


Ruhát mosni, szárítani, vasalni csak az erre kijelölt helyen szabad. A mosógép, a centrifuga, a vasaló használata közben a biztonsági előírásokat be kell tartani. Ezeket a gépeket, felszereléseket csak a kijelölt személy, nevelőtanár és a takarító személyzet kezelheti.


6. A világítás rendje


A kollégium helyiségeiben csak az ott tartózkodáskor égjen a villany. A szobákban, a folyosókon, tanulószobákban, az aulában 2200 óra után nem éghet lámpa. A folyosók és a kijáratjelzők villanykapcsolása mozgásérkézelős, így azok maguktól lekapcsolnak, ha nincs mozgás.


7. A porta rendje


A portásfülkében tanuló nem tartózkodhat.


A tanulók kizárólag nevelőtanári engedéllyel hagyhatják el a kollégiumot. Az engedély akkor érvényes, ha az ügyeletes nevelőtanártól elkérték a klubkártyájukat, amit távozáskor a portán le kell adniuk. Visszaérkezéskor, amely legkésőbb este 2100 óra lehet. A portástól visszakapott klubkártyát a nevelőtanári irodában le kell adni.


Az a tanuló, aki engedély nélkül távozik a kollégiumból házirend-sértést követ el, amely fegyelmi eljárást von maga után.


Az a tanuló, akinél távozáskor nincs klubkártya, nem hagyhatja el a kollégiumot.


Az a tanuló, aki 2100 óra után érkezik vissza ? tehát késik ? megsérti a házirendet, amely fegyelmi eljárást von maga után.


8. A telefon használata


TILOS használni: • edzésen

 • tanórán (a szekrényekbe kell betenni)

 • étteremben

 • wellness helyiségben

 • orvosi helyiségben (kivéve passzív kezelések közben)

 • öltözőben (1 engedélyezett a zene miatt)

 • konditeremben (kivéve egyéni program)

 • 2200 óra után (semmilyen elektronikai eszközt nem használhat)


Fegyelmi fokozatok a szabályok megszegéséért:


Mobiltelefon használat szabályainak megszegéséért:


1. fokozat (figyelmeztetés és esemény rögzítése egy naplóban)


2. fokozat (figyelmeztetés és esemény rögzítése egy naplóban)


3. fokozat (30 napon belül a harmadik esetben nem vehet részt az edzésen)


A mobiltelefon használata tanítási idő, szilencium alatt és 2200 óra után tilos!


A mobiltelefon használat tilalma a kispadon ülőkre is vonatkozik.


9. A szobák rendje


A szobák rendjéért a szobában lakó tanulók felelősek. A szobák heti 5 alkalommal ellenőrzésre és értékelésre kerülnek. Az értékelés érdemjegyek alapján történik. Bizonyos pontszám alatt szankciók várhatók.


A ruhásszekrényben és az éjjeli szekrényben élelem nem tárolható! Étkezni és élelmiszert tárolni csak a konyhában, étkezőben szabad.


A szobákban elhelyezett tárgyakért a szoba lakói felelnek. A szobaajtók kártyával nyílnak, amit a lakók kötelesek maguknál tartani, megrongálódás, elvesztés esetén a nevelő tanárnak kell jelezni. Minden szoba zárható, így a tanulók kötelesek az automata ajtókat zárva tartani (nem lehet a zárnyelvet kitolva hagyni). Rongálás miatti károkozás esetén a költségeket a kárt okozó személy, ha az ismeretlen, akkor a szoba lakói kötelesek megtéríteni.


Év elején minden tanuló átvételi elismervény aláírásával igazolja, hogy milyen tárgyi eszközöket vett át használatra.


Elektronikai eszközöket (tv, játékkonzol) csak külön kollégiumi igazgatói engedéllyel lehet behozni a szobába! 2. számú melléklet


A tanulók önhatalmúlag más szobába nem költözhetnek át.


A szobarend és a szekrények ellenőrzése a nevelőtanár feladata.


A szobákban és a kollégium más helyiségeiben rádió és zenelejátszó a társak és a szoba lakóinak beleegyezésével halkan hallgatható takarodóig, 2130 óráig.


10. A tanulószobák rendje


A tanulószobában a megadott időpontban a pontos megjelenés kötelező minden évfolyam számára. A tanulók tanári engedéllyel szobáikban is tanulhatnak. A tanév során 3 óra igazolatlan óra egy szilencium után fegyelmi eljárás kezdeményezhető, amely ismételt esetben a kollégiumból való kizárással is végződhet.


Tanulóidő alatt csak engedéllyel lehet a termet, illetve a kollégiumot elhagyni.


Ha a tanulóidő alatt a tanuló egyéb elfoglaltsága miatt távol volt pótszilenciumon köteles részt venni.


11. Felszerelések, ruházat rendje


Minden játékos köteles a klub által biztosított felszerelés, ruházat állagát megőrizni, megóvni. Minden játékos köteles egyéni felszereléseibe az akadémián használt mezszámát vagy nevét meghatározott módon beleírni.


Az akadémián kötelező a klub által biztosított ruházat viselése.


12. Ékszerek és kiegészítők


Testékszerek, nyakláncok, fülbevalók viselése az együttes akadémiai programokon tilos.


13. Hajviselet:


A tanuló hajhosszúsága a sportolásban nem zavarhatja. Haja a szemébe nem lóghat, nem érhet a szemöldök alsó vonalánál lejjebb.


14. Napi szintű kollégiumi ellenőrzések kritériumai


Diáklétszám ellenőrzése: (az esti takarodó előtt) • minden tanuló a takarodó idejének kezdetekor a saját szobájában tartózkodik (ellenőrzés)

 • általános problémák felmérése, információk begyűjtése, szükséges intézkedések megtétele vagy előkészítése.

 • információk átadása a közvetlen felettesnek és a kollégium igazgatónak

 • Éjszakai ügyeletes rendszeres éjszakai ellenőrzése, erről szükség esetén jelentés készítése


Szobák ellenőrzése: (25 db szoba) • szoba általános állapotának ellenőrzése (levegő minősége, általános rend)

 • világítás ellenőrzése

 • ajtók, ablakok, bútorok állapota

 • speciális (?ötcsillagos?) rend (ágynemű+matrac, íróasztalok, szekrények, polcok, fürdőszoba rendje)

 • szobapontozás vezetése és a pontozásnak megfelelő rend kialakítása (?ötcsillagos? rendszer házirend szerinti alkalmazása) 1. számú melléklet


Közös helyiségek ellenőrzése: (fölszint, 1. emelet és 2. emelet) • folyosók, lépcsőházak rendje (szükség esetén takarítás, karbantartás kérése)

 • társalgók rendje (házirend szerinti használat betartatása)


Tantermek ellenőrzése: (4 tanterem és 2 szaktanterem) • tanítási órák után ellenőrzés (délután az utolsó órák után)

 • állapot megóvása (szükség esetén takarítás vagy karbantartás kérése

 • tanterem felkészítése a másnapi oktatásra (informatikai, oktatástechnikai rendszerek működésének ellenőrzése)

 • padok, asztalok, székek, szekrények állapota

 • tantermek általános állapotának ellenőrzése (levegő minősége, általános rend)


15. Egyéb


Parkolási lehetőséget kollégistáink és látogatóik részére a külső parkolóban biztosítunk.


A Házirend nem szabályozott kérdéseiben az általános műveltség és jó ízlés szabályai a követendő, valamint a Magyar Futball Akadémia Etikai kódexében leírtak betartása elvárt.


VI. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, rendje


1. Fegyelmező intézkedések


A tanuló a kollégium rendjének megszegéséért figyelmeztetésben részesíthető. A figyelmeztetés történhet szóban vagy írásban. A figyelmeztetés fokozatai a következők: • Szaktanári figyelmeztetés szóban vagy írásban

 • Nevelőtanári figyelmeztetés szóban vagy írásban.

 • Igazgatói figyelmeztetés, írásban.


2. A tanulók felelősségre vonása


Felelősségre kell vonni azokat a tanulókat: • Akik a kollégium területén a megadott időben engedély nélkül tartózkodnak.

 • Akik az esti villanyoltás után zajonganak, társaik pihenését zavarják.

 • Akik a kollégium területén szeszes italt fogyasztanak, vagy tartanak.

 • Akik bármilyen drogot tartanak, vagy fogyasztanak a kollégium területén.

 • Akik dohányoznak.

 • Akik engedély nélkül távoznak a kollégiumból.

 • Akik rongálják a társaik és a kollégium tárgyait, eszközeit.

 • Akik az intézmény dolgozóival, tanáraival tiszteletlenül viselkednek.


Fegyelmező intézkedések során általában meg kell tartani a fokozatosság elvét, kivéve az olyan súlyos eseteket, amikor már a fegyelmi eljárás megindításának is helye lenne.


3. Fegyelmi büntetések


Fokozatokat, eljárási módokat a Köznevelési Törvény határozza meg, ettől eltérni nem lehet.


A tanuló a kollégium rendjének megsértéséért fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthető.


A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért • írásbeli figyelmeztetés

 • megrovás

 • szigorú megrovás

 • kizárás


fegyelmi büntetés szabható ki.


VII. A tanulókra vonatkozó kártérítési ügyek


A tanuló a kollégiumnak okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén az okozott kár helyrehozatalának költségeit a törvényi előírásoknak megfelelően köteles megfizetni.


VIII. A kollégiumi étkezési térítési díj befizetése


A kollégiumi étkezés a fenntartó döntése értelmében az itt tanuló és sportoló fiatalok számára térítésmentes.

támogatók, partnerek
Macron
OTP Bank
Endo Service
Egressy Iskola

betöltés...
betöltés...

tabella
# Csapat J P
1 MTK BUDAPEST 29 63
2 BUDAPEST HONVÉD-MFA 28 58
3 DVSC-DLA 29 45
4 FERENCVÁROSI TC 28 39
5 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 28 38
6 PUSKÁS AKADÉMIA FC 28 33
7 ETO FC GYŐR 28 30
8 DVTK 28 17
fotók
Honvéd FC - Monor (NBIII.) Honvéd FC - FTC (U17) Honvéd FC - Illés Akadémia (U19)
friss hírek
facebook