Huszonkétszeres korosztályos magyar bajnok, Alapítva: 2007

magyar futball akadémia

Házirend
Házirend

I. A kollégium feladata
1. Otthont nyújt a tanulóknak, kiegészíti, és szükségszerűen pótolja a családi nevelést.
2. Változatos lehetőségeket nyújt érdeklődésük felkeltésére, tehetségük kibontakoztatására
3. Segítséget ad az iskolai tanulmányaik eredményes elvégzéséhez.
4. A tanulás és a pihenés ésszerű arányainak kialakításával, a játék és a sportolás lehetőségeinek biztosításával gondoskodik a tanulók sokoldalú művelődéséről, szabadidejük tartalmas eltöltéséről.
5. Felkészíti a tanulókat arra, hogy legyen igényük önképzésre, művelődésre, vegyenek részt kollégiumi életük szervezésében.

II. A kollégiumi tagsági viszony keletkezése
A kollégiumba való felvételről első fokon a kollégiumi nevelőtanári testület és az edzők véleményének meghallgatásával az igazgató dönt. A felvételi kérelmet a sportági kiválasztás után kell benyújtani. A kollégiumi tagság 4 tanévre szól, de a tanulók helyzetét a sportági képzésben nyújtott teljesítményük alapján minden tanévben felül kell bírálni.
A felül bírálat esetén figyelembe kell venni a tanuló magatartását és az év végi tanulmányi eredményét is.

III. A kollégiumi tagság megszűnése
A tanuló kollégiumi tagsága megszűnik
• a jogszabályban meghatározott esetben a tanulói jogviszony megszűnésével az utolsó tanítási napon
• a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerőre emelkedésével
• ha a tanuló kollégiumi tagságáról írásban lemond a nyilatkozatban megjelölt napon
• ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján

IV. A munkarenddel kapcsolatos szabályok
1. A kollégium napirendje
Reggel: Ébresztő 7.00-kor. Reggeliztetés 7.05-7.25-ig tart. Közben zajlik a szobák rendbetétele és a taneszközök, könyvek előkészítése, felkészülés a tanítási órákra.
Délután: Az iskolai tanítás befejezése után a kollégisták bemehetnek szobáikba. A tanulók pihenhetnek, vagy készülhetnek a további elfoglaltságokra (edzések).
A délutáni tanulóidő minden kollégiumi tanulónak kötelező. A szilencium 18.00 -19.00-ig tart szünet nélkül. Szükség esetén (nem megfelelő tanulmányi eredmény esetén) a kötelező tanulási idő 20.00-tól, 21.00-ig folytatódik az érintett tanulók számára.
A kollégiumvezető, illetve a csoport nevelőtanára egyes tanulóknak felmentési kedvezményeket adhat, amely a kötelező tanulóidő teljes elhagyásáig terjedhet. További egyedi elbírálást írásbeli kérelemmel, program javaslattal kell a tanulónak kezdeményezni. A kollégiumi kötelmek elhanyagolása, a házirend megsértése a kedvezmény időszakos, vagy teljes visszavonását eredményezheti.
Este: A vacsora 19.30-tól, 20.00 óráig tart. Az esti órákban lehetőség van 20.00 órától 21,30 óráig egyéni foglalkozásokra, játékokra. 21.30-ig lehetőség van csocsózásra, társasjátékok használatára és egyéb kollégiumi rendezvények lebonyolítására. A kialakított társalgóban TV nézésre van lehetőség 21,30 óráig. Indokolt esetben ez a nevelőtanárok engedélyével tovább is lehetséges.
Takarodó: 22.00 órától van. Ezért az esti tisztálkodást 21.45-ig be kell fejezni minden tanulónak. Minden tanuló köteles takarodó után a saját ágyában tartózkodni.

2. A hazautazás rendje
A tanulók minden szombaton hazautaznak a kollégiumból. Ilyenkor az épületet a lejátszott mérkőzés illetve edzés után minden tanulónak el kell hagynia.
Szülői kérésre ettől eltérően is haza lehet utazni, illetve a hétvégére is a kollégiumban lehet maradni. Erre engedélyt az ügyeletes kollégiumi nevelő adhat. A szülő kérését előre - levélben - a nevelőtanárnak címezze. A levelet a tanulóval is el lehet küldeni.
A tanulónak abban az esetben is haza kell utaznia, ha az iskolaorvos otthonába küldi. Az orvos a tanulót csak a betegnapló alapján fogadja.
Az orvos a hazautazás tényét a betegnaplóba írja, amelyet a tanuló az orvostól jövet a kollégiumi nevelőnek leadja. Ezután a lehető legrövidebb időn belül az otthonába távozik.
Minden egyéb esetben történő hazautazás engedély nélküli eltávozásnak minősül és fegyelmi eljárást von maga után.

3. Egyéb eltávozások
Az egyéb eltávozások is a 7. pontban leírtak szerint történnek.

4. A visszautazások rendje
A visszautazás a tanítási napot megelőzően általában vasárnap történik, 18,00-22,00 óráig.
Visszaérkezés után a kollégiumot senki sem hagyhatja el engedély nélkül!

5. Hiányzások igazolása
A tanuló egy tanítási évben 3 tanítási napot hiányozhat a szülő kérésére és igazolása alapján. A hiányzásról szóló igazolást, a hiányzást követő első, de legkésőbb 8 napon belül köteles bemutatni a kollégiumi nevelőnek. Amennyiben ezt nem teszi meg igazolása érvénytelen, hiányzását igazolatlannak kell tekinteni.

V. A kollégium létesítményeinek használatával kapcsolatos szabályok

1. A társalgó rendje
A társalgóban idegenek csak tanári engedéllyel tartózkodhatnak. A tanulók itt fogadhatják hozzátartozóikat, barátaikat a mérkőzés után és hazautazás esetén.
A földszinten játékra, tévézésre és internetezésre van lehetőség. A társalgóban elhelyezett berendezéseket csak rendeltetésszerűen szabad használni, azokat onnan elvinni tilos.

2. A konyha használata
Étkezés után minden tanulónak kötelessége rendet és tisztaságot hagynia maga után. A konyhai gépeket a tanulóknak tilos használni, a konyhai főzőtérbe tanulóknak belépni tilos.

3. Az ebédlő használata
Az étkezés önkiszolgáló jelleggel történik. Az étkezés befejezése után az evőeszközöket mindenkinek vissza kell vinnie, és az asztalon rendet kell hagynia. Vacsora után az asztalok letakarítása a tanulók feladata.

4. A fürdőszobák rendje
A tanulók tisztálkodása a kötelező tanulási időn és edzésidőn kívül lehetséges, este 21,45 óráig. A sportolók a tanulóidő alatt a sportolás után is fürödhetnek. A tanulóknak ügyelni kell arra, hogy a melegvíz feleslegesen ne folyjon, hogy más tanuló is fürödni tudjon.
A fürdő és WC ajtókat használat közben csukva kell tartani, hogy a folyosón közlekedőket a helyiségek használata ne zavarja.

5. A mosószoba rendje
Ruhát mosni, szárítani, vasalni csak az erre kijelölt helyen szabad. A
mosógép, a centrifuga, a vasaló használata közben a biztonsági
előírásokat be kell tartani.
Ezeket gépeket, felszereléseket csak a kijelölt személy - nevelőtanár és a
takarító személyzet kezelheti.

6. A világítás rendje
A kollégium helyiségeiben csak az ott tartózkodáskor égjen a villany. A szobákban, a folyosókon és az aulában 22,00 óra után nem éghet lámpa. A tanulószobákban 22,00 óra után szintén nem éghet a villany.
A folyosók és a kijáratjelzők villanykapcsolását a nevelőtanár végzi.

7. A porta rendje
A portásfülkében tanuló nem tartózkodhat.

A tanulók kizárólag nevelőtanári engedéllyel hagyhatják el a kollégiumot. Az engedély akkor érvényes, ha az ügyeletes nevelőtanár aláírásával, pecséttel és dátummal ellátott bejegyzés ad az ellenőrző füzet ˝jegyzetek rovatába˝. Távozáskor a portán le kell adniuk az ellenőrző füzetet, melyben a mindenkori portás beírja a távozás időpontját. Visszaérkezéskor - , ami legkésőbb este 9 óra lehet - a portástól visszakapják az ellenőrzőt, beírva az érkezés dátumát. A tanuló köteles a visszaérkezés után az ügyeletes nevelőtanárnak bemutatni az ellenőrző füzetét.
Az a tanuló, aki engedély nélkül távozik a kollégiumból házirend-sértést követ el, amely fegyelmi eljárást von maga után.
Az a tanuló, akinél távozáskor nincs ellenőrző füzet, nem hagyhatja el a kollégiumot.
Az a tanuló, aki kilenc óra után (a porta szolgálat végén) érkezik vissza - tehát késik - megsérti a házirendet, amely fegyelmi eljárást von maga után.

8. A telefon használata
A mobiltelefon használata tanítási idő, szilencium alatt és 22 óra után tilos!

9. A szobák rendje
A szobák rendjéért a szobában lakó tanulók felelősek. A szobák heti négy alkalommal ellenőrzésre és értékelésre kerülnek. Az értékelés érdemjegyek alapján történik. Bizonyos pontszám alatt szankciók várhatóak.
A ruhásszekrényben és az éjjeli szekrényben élelem nem tárolható! Étkezni és élelmiszert tárolni csak a konyhában, étkezőben szabad.
Az ágynemű tartóban az ágyneműn és az éjszakai öltözéken kívül semmi sem tartható.
A szobákban elhelyezett tárgyakért a szoba lakói felelnek. Rongálás miatti károkozás esetén a költségeket a kárt okozó személy, ha ez ismeretlen, akkor a szoba lakói kötelesek megtéríteni.
Év elején minden tanuló átvételi elismervény aláírásával igazolja, hogy milyen tárgyi eszközöket vett át használatra.
A tanulók önhatalmúlag más szobába nem költözhetnek át.
A szobarend és a szekrények ellenőrzése a nevelőtanár feladata
A szobákban rádió és magnó a szoba lakóinak beleegyezésével halkan hallgatható villanyoltásig, 22,00 óráig.
A szobákban TV, számítógép és egyéb elektromos felszerelések használata tilos!

10. A tanulószobák rendje
A tanulószobában a megadott időpontban a pontos megjelenés kötelező minden évfolyam számára. A tanulók tanári engedéllyel szobáikban is tanulhatnak. A tanév során 3 óra igazolatlan óra - egy szilencium - után fegyelmi eljárás kezdeményezhető, amely ismételt esetben a kollégiumból való kizárással is végződhet.
Rádiót, magnetofont, DVD-t a tanulóidő alatt hallgatni tilos. Szabadidőben zenét csak fülhallgatókon keresztül lehet hallgatni.
Tanulóidő alatt csak engedéllyel lehet a termet, illetve a kollégiumot elhagyni.
Ha a tanulóidő alatt a tanuló egyéb elfoglaltsága miatt távol volt pótszilenciumon köteles részt venni.

11. Felszerelések, ruházat rendje:
Minden játékos köteles a klub által biztosított felszerelés, ruházat állagát megőrizni, megóvni. Minden játékos köteles egyéni felszereléseibe az akadémián használt mezszámát meghatározott módon beleírni.

12. Ékszerek és kiegészítők:
Testékszerek, nyakláncok, fülbevalók viselése az együttes akadémiai programokon tilos.

13. Mobiltelefonok használata:
A Mobiltelefonok használata reggel 7 és este 20 óra között csak a szobában engedélyezett.

VI. A tanulókra vonatkozó fegyelmező intézkedések formái, rendje
1. Fegyelmező intézkedések
A tanuló a kollégium rendjének megszegéséért figyelmeztetésben részesíthető. A figyelmeztetés történhet szóban vagy írásban. A figyelmeztetés fokozatai a következők:
• Szaktanári figyelmeztetés szóban vagy írásban
• Nevelőtanári figyelmeztetés szóban vagy írásban.
• Igazgatói figyelmeztetés, írásban.

2. A tanulók felelősségre vonása
Felelősségre kell vonni azokat a tanulókat:
• Akik a kollégium területén a megadott időben engedély nélkül tartózkodnak.
• Akik az esti villanyoltás után zajonganak, társaik pihenését zavarják.
• Akik a kollégium területén szeszes italt fogyasztanak, vagy tartanak.
• Akik bármilyen drogot tartanak, vagy fogyasztanak a kollégium területén.
• Akik dohányoznak.
• Akik engedély nélkül távoznak a kollégiumból.
• Akik rongálják a társaik és a kollégium tárgyait, eszközeit.
• Akik az intézmény dolgozóival, tanáraival tiszteletlenül viselkednek.

Fegyelmező intézkedések során általában meg kell tartani a fokozatosság elvét, kivéve az olyan súlyos eseteket, amikor már a fegyelmi eljárás megindításának is helye lenne.

3. Fegyelmi büntetések
Fokozatokat, eljárási módokat a Közoktatási Törvény határozza meg, ettől eltérni nem lehet.
A tanuló a kollégium rendjének megsértéséért fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthető.
A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért
• írásbeli figyelmeztetés
• megrovás
• szigorú megrovás
• kizárás
fegyelmi büntetés szabható ki.


VII. A tanulókra vonatkozó kártérítési ügyek
A tanuló a kollégiumnak okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik. Gondatlan károkozás esetén az okozott kár helyrehozatalának költségeit a törvényi előírásoknak megfelelően köteles megfizetni.

VIII. A kollégiumi étkezési térítési díj befizetése
A kollégiumi étkezés a fenntartó döntése értelmében az itt tanuló és sportoló fiatalok számára térítésmentes.

Budapest, 2013. 01.15

támogatók, partnerek
Macron
OTP Bank
Endo Service
Egressy Iskola

betöltés...
betöltés...

tabella
# Csapat J P
1 MTK BUDAPEST 29 63
2 BUDAPEST HONVÉD-MFA 28 58
3 DVSC-DLA 29 45
4 FERENCVÁROSI TC 28 39
5 ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS 28 38
6 PUSKÁS AKADÉMIA FC 28 33
7 ETO FC GYŐR 28 30
8 DVTK 28 17
fotók
Honvéd-MFA - Hódmezővásárhely (NB III.) Honvéd-MFA - Illés Akadémia (U19) Honvéd-MFA - Puskás Akadémia FC (U19)
friss hírek
facebook